Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie jest zawarta w ustawie, która weszła w życie dnia 22 lipca 2017 roku. Ona dokładnie określa, że instytucją, która może udzielać kredyty hipoteczne, jest bank polski albo oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Wszystkie te instytucje podlegają nadzorowi KNF.

Pośredniczyć przy kredycie hipotecznym mogą jedynie pośrednicy kredytu lub ich agenci, którzy muszą ukończyć studia wyższe na kierunku prawa lub ekonomii, lub mieć zdany państwowy egzamin na pośrednika kredytów hipotecznych (po zaliczeniu egzaminu jest możliwość uzyskania zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego i wpisania się do rejestru pośredników kredytowych).

Pośrednik kredytów hipotecznych ponosi pełną odpowiedzialność za działania agenta, a agent może występować na rzecz i w imieniu tylko jednego pośrednika.

Zapisy wyżej wspomnianej ustawy regulują, jak musi wyglądać reklama kredytu. Reklama musi być napisana czytelną czcionką, nie może być ona skonstruowana tak, by dać czytelnikowi złudne oczekiwania (czyli wprowadzany jest zakaz używania dwuznacznych sformułowań), musi ona zawierać elementy takie jak np. oznaczenie przedsiębiorcy, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, całkowitą kwotę do zapłaty, czas obowiązywania umowy, wpływ wahania kursu walut na całkowitą kwotę do zapłaty,

Ustawa nakłada również obowiązek podania informacji na temat zakresu do dokonania czynności faktycznych lub prawnych oraz to, czy są powiązani pośrednikami kredytu. Informacja podana być musi na stronie internetowej lub na trwałym nośniku danych.